Hàn Quốc: Thị trường và sản phẩm silicone

Nhu cầu silicone ở Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến 4.8 % mỗi năm đến 640 triệu $ trong năm 2019. Trong giai đoạn 2009-2014, do sản lượng sản xuất trong nước không bị cản trở nghiêm trọng do suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009, Hàn Quốc vẫn là một trong những người tiêu dùng silicone nhiều nhất, đứng đầu về nhu cầu so với GDP và thứ tư có nhu cầu bình quân đầu người vào năm 2014.

all
Hàn Quốc là nhà của một số ngành công nghiệp sản xuất tiêu thụ silicone, với các sản phẩm công nghiệp điện tử nói riêng cung cấp một nguồn lớn của nhu cầu. Thị trường điện và điện tử chiếm 35% nhu cầu silicone tại Hàn Quốc vào năm 2014, một phần lớn hơn so với bất kỳ quốc gia lớn khác, ngoại trừ Đài Loan. Điện tử sản xuất sản phẩm dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong năm 2019, hỗ trợ tăng trưởng lành mạnh trong nhu cầu silicone. Giao thông vận tải là đứng thứ 2 thị trường sử dụng silicone trong nước, nhưng lợi nhuận trong thị trường này dự kiến sẽ chỉ ở mức trung bình, phản ánh tăng trưởng chậm chạp trong động cơ sản lượng xe. Thị trường xây dựng với nhu cầu sử dụng silicone, các loại keo dán cao cấp, keo silicone cũng được dự kiến với tốc độ tăng trưởng trung bình.
Các thị trường y tế và chăm sóc cá nhân sẽ kỳ vọng vào sự tăng trưởng nhanh nhất, vì cả hai chi tiêu y tế và sản phẩm chăm sóc cá nhân lô hàng sẽ tiếp tục tăng với tốc độ mạnh mẽ đến năm 2019. Sản xuất hóa chất sẽ ở tỷ lệ tương tự như sản lượng sản xuất nói chung, hỗ trợ tăng trưởng vững chắc cho silicone trong thị trường hóa chất. Chất đàn hồi silicone và các chất lỏng kết hợp chiếm 83% nhu cầu tại Hàn Quốc vào năm 2014. Nhu cầu cho cả hai sản phẩm sẽ điều chỉnh ở mức gần với mức trung bình, phản ánh sự tăng trưởng vững chắc dự kiến.
Nguồn: Website: www.freedoniagroup.com